Kotlíkové dotace

 

Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

(23.5.2022)

kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy
 

vyplnit elektronickou část žádosti

 
Rada Pardubického kraje schválila dne 23. ledna 2023 774 úspěšných žádostí o dotaci. Všichni úspěšní žadatelé obdrží v následujících dnech dopis s vyrozuměním o schválení dotace a s pokyny k podpisu smlouvy. Po uzavření smlouvy mohou příjemci, kteří již dokončili realizaci, předložit vyúčtování k proplacení dotace.

 

Příjem žádostí o kotlíkové dotace byl ukončen k 31. 8. 2022.

V elektronické formě bylo přijato 832 žádostí o celkovém objemu 123 mil. Kč.

V současné době probíhá kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti jednotlivých žádostí. V případě zjištěných nedostatků bude žadatel vyzván k doplnění žádosti. O přidělení/nepřidělení dotace rozhoduje Rada Pardubického kraje. Žadatelé budou o tomto usnesení písemně vyrozuměni.  

 

UPOZORNĚNÍ!!!
Maximální výše dotace:
- 100 000 Kč zemní plyn
- 130 000 Kč kotel na biomasu
- 180 000 Kč tepelné čerpadlo
 
Pokud při vyplňování žádosti došlo k navýšení v řádku (maximální) celková výše dotace o 7 500 Kč bude tato částka upravena.
Omlouváme se, jedná se o systémovou chybu, která již byla odstraněna.

 

Výzva k podávání žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace

Pardubický kraj vyhlásil dne 23. 5. 2022 výzvu dotačního programu „Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji“. Elektronický příjem žádostí bude zahájen 22. 6. 2022 v 6.30 h. a ukončen 31. srpna 2022 v 24.00 h. Cílem programu je finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, které nesplňují 3. a vyšší emisní třídu. Podmínky dotačního programu a způsob podání žádostí o kotlíkovou dotaci je uveden v dokumentech níže.

 

Kontakty pro individuální konzultace:

Mgr. Lucie Angelová, email: lucie.angelova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 343

Ing. Eva Izáková, email: eva.izakova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 325

Ing. Jana Nováková, email: jana.novakova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 489

Mgr. Klára Skřivánková, email: klara.skrivankova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 643

Ing. Petra Kodytková, email: petra.kodytkova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 647

Bc. Lucie Jiroutová, email: lucie.jiroutova@pardubickykraj.cz, tel: 722 184 188

Ing. Milan Bodeček, email: milan.bodecek@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 644

  

Kotlíkové dotace pro ostatní zájemce, kteří nespadají do skupiny žadatelů pro nízkopříjmové domácnosti:

Vlastníci a spoluvlastníci nemovitostí, kteří nespadají mezi domácnosti s nižšími příjmy, mohou využít kotlíkovou dotaci z Nové zelené úsporám. Výhodou je, že v rámci jedné žádosti mohou požádat i o další podporu jako třeba na zateplení nebo využití dešťové vody. Díky komplexnímu projektu navíc získají finanční bonus. Poskytovatelem dotace je Státní fond životního prostředí. Bližší informace lze získat zde https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/ostatni-domacnosti/.

 

odkazy

 Seznam osob oprávněných pro instalaci zdrojů OZE
 SVT - Seznam výrobků a technologií (sfzp.cz)
 Závazné pokyny - výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti

dokumenty

Seznam úspěšných žadatelů kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti Pk I Dokument ve formátu PDF(82 KB)
Výzva k podávání žádostí o kotlíkovou dotaci Dokument ve formátu PDF(837 KB)
Návod k vyplnění žádosti o kotlíkovou dotaci Dokument ve formátu PDF(2 MB)
Vzorová smlouva s žadatelem o kotlíkovou dotaci Dokument ve formátu PDF(352 KB)
příloha č. 1 žádosti_ Návod pro fotodokumentaci stávající kotle na pevná paliva Dokument ve formátu PDF(1 MB)
příloha č. 3a) žádosti_Písemný souhlas spoluvlastníků Dokument ve formátu PDF(254 KB)
příloha č. 3b) žádosti_Písemný souhlas druhého z manželů Dokument ve formátu PDF(254 KB)
příloha č. 5 žádosti_ Potvrzení obce o trvalém bydlení ve stavbě pro rodinnou rekreaci Dokument ve formátu PDF(238 KB)
příloha č. 8 žádosti_Údaje o členech domácnosti Dokument ve formátu PDF(255 KB)
příloha č. 9 žádosti_Čestné prohlášení žadatele_bydliště Dokument ve formátu PDF(239 KB)
příloha č. 10 žádosti_Čestné prohlášení spoluvlastníků_trvalý pobyt Dokument ve formátu PDF(239 KB)
2 fáze po podpisu smlouvy - Závěrečná zpráva Dokument ve formátu PDF(394 KB)
2 fáze po podpisu smlouvy - příloha č. 3 závěrečné zprávy_Doklad o likvidaci kotle Dokument ve formátu PDF(256 KB)
2 fáze po podpisu smlouvy - příloha č. 4a) závěrečné zprávy_ Protokol o uvedení nového zdroje tepla do trvalého provozu Dokument ve formátu PDF(264 KB)
2 fáze po podpisu smlouvy - příloha č. 4b) závěrečné zprávy_Zpráva o montáži Dokument ve formátu PDF(247 KB)
2 fáze po podpisu smlouvy - příloha č. 5 závěrečné zprávy_Seznam doložených účetních dokladů Dokument ve formátu MS Excel(48 KB)
Postup výpočtu čistého příjmu Dokument ve formátu PDF(68 KB)
Plná moc Dokument ve formátu MS Word(331 KB)
Vzor označení obálky Dokument ve formátu MS Word(24 KB)