Kotlíkové dotace

 

Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

(4.9.2023)

kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy

 

vyplnit elektronickou část žádosti

                                                             (Návod ke stažení níže v části "Dokumenty")

 

Rada Pardubického kraje schválila dne 22. dubna 2024 31 úspěšných žádostí o dotaci.

Rada Pardubického kraje schválila dne 19. února 2024  21 úspěšných žádostí o dotaci.

Rada Pardubického kraje schválila dne 18. prosince 2023 106 úspěšných žádostí o dotaci.

Všichni úspěšní žadatelé obdrželi dopis s vyrozuměním o schválení dotace a s pokyny k podpisu smlouvy. Po uzavření smlouvy mohou příjemci, kteří již dokončili realizaci, předložit vyúčtování k proplacení dotace.

 

Dne 4. 9. 2023 v 6:30 hod. byl zahájen příjem žádostí v rámci 2. výzvy dotačního programu Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II. Příjem žádostí bude ukončen 31. 8. 2024 ve 24.00 hod. nebo po vyčerpání finanční alokace 77 227 000 Kč.

 

Vygenerovanou žádost z aplikace je nutné po elektronickém odeslání vytisknout, podepsat včetně všech relevantních příloh a do 10 pracovních dnů od data elektronického podání doručit v listinné podobě osobně, poštou nebo prostřednictvím datové schránky na Krajský úřad Pardubického kraje.

 

Výzva k podávání žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace

Pardubický kraj vyhlásil dne 26. 6. 2023 2. výzvu v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II“. Elektronický příjem žádostí bude zahájen 4. 9. 2023 v 6.30 h. a ukončen 31. srpna 2024 ve 24.00 h. Cílem programu je finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, které nesplňují 3. a vyšší emisní třídu. Podmínky dotačního programu a způsob podání žádostí o kotlíkovou dotaci je uveden v dokumentech níže.

Pro účely této výzvy mezi nízkopříjmové domácnosti patří:

·   Domácnosti, v nichž žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o kotlíkovou dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně.

·   Domácnosti, v nichž žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o kotlíkovou dotaci pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby příspěvek pobíral po celou dobu).

 

Podpořena bude výměna za nový zdroj tepla, kterým může být kotel na biomasu s ručním či automatickým přikládáním (dotace až 130 000 Kč) nebo tepelné čerpadlo (dotace až 180 000 Kč).

Pořízení nového plynového kondenzačního kotle není v této výzvě podporováno.

Od 1. 9. 2024 vstoupí v platnost zákaz kotlů 1. a 2. emisní třídy. Poslední příležitost získat finanční příspěvek na výměnu těchto starých kotlů.

 

Kontakty pro individuální konzultace:

 

Mgr. Lucie Angelová, email: lucie.angelova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 343

Ing. Eva Izáková, email: eva.izakova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 325

Ing. Jana Nováková, email: jana.novakova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 489

Mgr. Klára Skřivánková, email: klara.skrivankova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 643

Ing. Petra Kodytková, email: petra.kodytkova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 647

Bc. Lucie Jiroutová, email: lucie.jiroutova@pardubickykraj.cz, tel: 722 184 188

Ing. Milan Bodeček, email: milan.bodecek@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 644

 

Kotlíkové dotace pro ostatní zájemce, kteří nespadají do skupiny žadatelů pro nízkopříjmové domácnosti:

Vlastníci a spoluvlastníci nemovitostí, kteří nespadají mezi domácnosti s nižšími příjmy, mohou využít kotlíkovou dotaci z Nové zelené úsporám. Výhodou je, že v rámci jedné žádosti mohou požádat i o další podporu jako třeba na zateplení nebo využití dešťové vody. Díky komplexnímu projektu navíc získají finanční bonus. Poskytovatelem dotace je Státní fond životního prostředí. Bližší informace lze získat zde https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/ostatni-domacnosti/.

  

odkazy

 Seznam osob oprávněných pro instalaci zdrojů OZE
 SVT - Seznam výrobků a technologií (sfzp.cz)
 Závazné pokyny - výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti

dokumenty

Seznam úspěšných žadatelů kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti Pk II Dokument ve formátu PDF(45 KB)
Návod k vyplnění žádosti o kotlíkovou dotaci Dokument ve formátu PDF(2 MB)
Výzva k podávání žádostí o kotlíkovou dotaci Dokument ve formátu PDF(771 KB)
Vzorová smlouva s žadatelem o kotlíkovou dotaci Dokument ve formátu PDF(353 KB)
příloha č. 1 žádosti_ Návod pro fotodokumentaci stávající kotle na pevná paliva Dokument ve formátu PDF(1 MB)
příloha č. 3a) žádosti_Písemný souhlas spoluvlastníků Dokument ve formátu PDF(707 KB)
příloha č. 3b) žádosti_Písemný souhlas druhého z manželů Dokument ve formátu PDF(707 KB)
příloha č. 6 žádosti_Údaje o členech domácnosti Dokument ve formátu PDF(750 KB)
příloha č. 7 žádosti_Čestné prohlášení žadatele_bydliště Dokument ve formátu PDF(551 KB)
příloha č. 8 žádosti_Čestné prohlášení spoluvlastníků_trvalý pobyt Dokument ve formátu PDF(547 KB)
2 fáze po podpisu smlouvy - Závěrečná zpráva Dokument ve formátu PDF(794 KB)
2 fáze po podpisu smlouvy - příloha č. 3 závěrečné zprávy Doklad o likvidaci kotle Dokument ve formátu PDF(798 KB)
2 fáze po podpisu smlouvy - příloha č. 4a) závěrečné zprávy_ Protokol o uvedení nového zdroje tepla do trvalého provozu Dokument ve formátu PDF(801 KB)
2 fáze po podpisu smlouvy - příloha č. 4b) závěrečné zprávy_Zpráva o instalaci Dokument ve formátu PDF(536 KB)
2 fáze po podpisu smlouvy - příloha č. 5 závěrečné zprávy Seznam doložených účetních dokladů Dokument ve formátu MS Excel(48 KB)
Plná moc Dokument ve formátu MS Word(331 KB)
Vzor označení obálky Dokument ve formátu MS Word(24 KB)