Granty a programové dotace

Nové zásady pro poskytování dotací z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova 2018 – Nový DT 7 bod 2) Projekty MAS

Nový dotační titul je vyhlášen pro Místní akční skupiny s názvem Projekty MAS. Příjem žádostí je od 01.11. 2017 do 30.11.2017. Další informace naleznete na https://www.pardubickykraj.cz/program-obnovy-venkova
Číslo dokumentu: 2190-17
Vyvěšeno: 20.9.2017 - 1.12.2017
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(593 KB)

Metodika pro poskytování účelových dotací pro rok 2018 a Kritéria financování sociálních služeb pro rok 2018 v aktuálním znění

Metodika pro poskytování účelových dotací na podporu sociálních služeb poskytovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů pro rok 2018 a Kritéria pro stanovení výše dotace pro rok 2018 v aktuálním znění, schváleno Zastupitelstvem Pardubického kraje dne 11. 9. 2017

Číslo dokumentu: 2187-17
Vyvěšeno: 20.9.2017 - 31.12.2018
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Kritéria financování sociálních služeb pro rok 2017 – úprava platná od 1. 7. 2017

Kritéria pro stanovení výše dotace pro rok 2017 v aktuálním znění, schváleno Zastupitelstvem Pardubického kraje dne 11. 9. 2017

Číslo dokumentu: 2185-17
Vyvěšeno: 19.9.2017 - 31.12.2017
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Výzva včetně příloh k podání žádosti o dotaci pro poskytovatele sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi rámci projektu Rozvoj SAS v Pardubickém kraji

Výzva k podání žádosti o dotaci na sociální službu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, § 65, poskytované dle zákona č. 108/2006 sb., v platném znění, v rámci realizace projektu Rozvoj SAS v Pardubickém kraji. Výzva je určena pouze pro poskytovatele, kteří jsou zařazeni v síti sociálních služeb v Pk. Výzva je vyhlašovaná v souladu s usnesením Rady Pardubického kraje R/608/17 ze dne 11.9.2017. Příjem žádostí je stanoven v termínu od 16. 10. – 31. 10. 2017

Další údaje jsou k dispozici na https://www.pardubickykraj.cz/odbor-socialnich-veci

Číslo dokumentu: 2163-17
Vyvěšeno: 12.9.2017 - 31.12.2017
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(3 MB)

Vyhlášení dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory sociálních služeb na rok 2018

Cílem dotačního řízení je poskytnutí účelové dotace na podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která je určena na financování nákladů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb (část třetí, hlava I, díl 2 až 4 zákona o sociálních službách)

Číslo dokumentu: 2075-17
Vyvěšeno: 30.8.2017 - 31.12.2018
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(2 MB)

Dotační program „Příprava projektových žádostí v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje“

Cílem programu je podpořit v Pardubickém kraji realizaci rozvojových projektů s významným dopadem na inovační systém Pardubického kraje formou finanční podpory jejich přípravy.

Finanční podpora je určena na zpracování žádosti, příloh žádosti a dalších podkladů potřebných pro předložení žádosti o podporu projektu s významným dopadem na inovační systém Pardubického kraje do výzvy vhodného dotačního programu na národní úrovni (dotační programy státu) či evropské úrovni (operační programy, komunitární programy apod.).

 

Další údaje uvedeny na: https://www.pardubickykraj.cz/smart-akcelerator-aktuality/91683?managepreview=ok&language=1
Číslo dokumentu: 1256-17
Vyvěšeno: 30.5.2017 - 31.3.2019
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(791 KB)

Dotační program Podpora nestátních neziskových organizací v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, krizového řízení, zajišťování obrany a bezpečnosti státu a

Cílem poskytnutí dotací je podpora činnosti žadatelů, nebo jimi pořádaných akcí, zaměřených na oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, krizového řízení, zajišťování obrany a bezpečnosti státu a rozvíjení souvisejících tradic, jakými jsou zejména odborné soutěže, vzdělávací činnosti a slavnostní společenské a vzpomínkové akce
Číslo dokumentu: 1255-17
Vyvěšeno: 30.5.2017 - 31.12.2020
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(291 KB)

Výzva včetně příloh k podání žádosti o dotaci na sociální službu azylové domy v rámci realizace projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji – IV. kolo

Výzva k podání žádosti o dotaci na sociální službu azylové domy § 57, poskytovaná dle zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění, v rámci realizace projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji. Výzva je určena pouze pro poskytovatele služby azylové domy, kteří jsou zařazených v síti sociálních služeb Pardubického kraje. Výzva je vyhlašovaná v souladu s usnesením Rady Pardubického kraje R/196/17 ze dne 6. 2. 2017. Příjem žádostí o dotaci v termínu od 13. 3.-20. 3. 2017.

Další údaje na: https://www.pardubickykraj.cz/rozvoj-socialnich-sluzeb-v-pardubickem-kraji-dotacni-rizeni

Číslo dokumentu: 164-17
Vyvěšeno: 7.2.2017 - 31.12.2017
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(3 MB)

Dotační program Podpora ostatních složek IZS Pardubického kraje na pořízení materiálně – technického vybavení k zajištění akceschopnosti na období 2017 – 2020

Cílem poskytnutí dotací na nákup, opravy, úpravy a revize věcného vybavení souvisejícího s činností, je zlepšení materiálně – technického vybavení a akceschopnosti ostatních složek IZS

Číslo dokumentu: 3508-16
Vyvěšeno: 20.12.2016 - 31.12.2020
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(266 KB)

Dotační program Podpora jednotek SDH obcí Pardubického kraje na pořízení požární techniky a věcných prostředků požární ochrany na období 2017 – 2020

Cílem poskytnutí dotací na pořízení, resp. opravu, úpravu či rekonstrukci požární techniky a věcných prostředků požární ochrany je zlepšení materiálně – technického vybavení jednotek SDH obcí

Číslo dokumentu: 3507-16
Vyvěšeno: 20.12.2016 - 31.12.2020
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(317 KB)

Výzva k předkládání žádostí o dotace v roce 2017 – Dotační program „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“

Program je zaměřen na dílčí podporu budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji. Cílem programu je kvalitativní a kvantitativní rozvoj infrastruktury cestovního ruchu na území Pardubického kraje.
Číslo dokumentu: 3467-16
Vyvěšeno: 6.12.2016 - 31.12.2017
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(328 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2017 – Dotační program „Podpora v oblasti sportu a volnočasových aktivit“

Dotační program je vyhlášen na podporu sportu (programy B1, B2, B3, B4, B5) a volnočasových aktivit (program F1)
Číslo dokumentu: 3464-16
Vyvěšeno: 6.12.2016 - 31.12.2017
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(894 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2017 – Dotační program C1

Dotační program „Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací“.

Dotační program je vyhlášen na podporu výdajů v oblasti výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení (rekonstrukce a oprava kabin, hrací plochy, střechy apod.) a pořízení investičního i neinvestičního movitého majetku sportovních organizací a zařízení, jejichž vlastníkem není Pardubický kraj.

Číslo dokumentu: 3463-16
Vyvěšeno: 6.12.2016 - 31.12.2017
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(800 KB)

Program obnovy venkova – Výzva k předkládání žádostí na rok 2017 - Dotace na podporu provozu obchodů a pojízdných prodejen – dotační titul 9

Dotační program je vyhlášen na podporu obcí Pardubického kraje s nejvýše 500 obyvateli; obcí nebo měst do 4 000 obyvatel pro prodejnu ve své místní části s nejvýše 500 obyvateli; obcí nebo měst do 4 000 obyvatel, které provozují pojízdnou prodejnu zásobující jejich místní části do 500 obyvatel, nebo pro svazky obcí, které provozují pojízdnou prodejnu zásobující členské obce s nejvýše 500 obyvateli. Příjem žádostí je od 1. ledna 2017 do 20. února 2017. Další údaje též na webu kraje https://www.pardubickykraj.cz/program-obnovy-venkova

Číslo dokumentu: 3416-16
Vyvěšeno: 28.11.2016 - 31.12.2017
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2017 – dotační program „Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2017“

Dotační program je vyhlášen na podporu aktivit v oblasti vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji. Další údaje též na webu kraje v sekci Dotační programy a granty/ Probíhající grantové programy a programové dotace.
Číslo dokumentu: 3408-16
Vyvěšeno: 22.11.2016 - 31.12.2017
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(207 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2017 – dotační program „Péče o životní prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2017“

Dotační program je vyhlášen na podporu aktivit v oblasti aktivní péče o životní prostředí v Pardubickém kraji. Další údaje též na webu kraje v sekci Dotační programy a granty/ Probíhající grantové programy a programové dotace.
Číslo dokumentu: 3407-16
Vyvěšeno: 22.11.2016 - 31.12.2017
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(198 KB)

Podpora pořízení územních plánů

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2017. Dotační program je vyhlášen na podporu zpracování (pořízení) územních plánů dle stavebního zákona.
Číslo dokumentu: 3403-16
Vyvěšeno: 22.11.2016 - 31.12.2017
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(203 KB)

Podpora realizace rozvojových projektů v problémových mikroregionech Pardubického kraje

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2017. Dotační program je vyhlášen na podporu realizace rozvojových projektů v problémových mikroregionech Pardubického kraje.
Číslo dokumentu: 3402-16
Vyvěšeno: 22.11.2016 - 31.12.2017
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(303 KB)

Program podpory sociálního podnikání a program podpory fundraisingu z rozpočtu Pardubického kraje v roce 2017

Rada Pardubického kraje dne 21. 11. 2016 usnesením R/46/16 schválila program podpory sociálního podnikání a program podpory fundraisingu pro rok 2017.
Číslo dokumentu: 3401-16
Vyvěšeno: 22.11.2016 - 30.6.2018
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(5 MB)

Dotační program kanceláře hejtmana na podporu vnějších a zahraničních vztahů Pardubického kraje pro rok 2017

Dotační program kanceláře hejtmana podporuje spolupráci subjektů se sídlem v Pardubickém kraji se zahraničními partnery a rozvoj činnosti v oblasti vnějších vztahů. Prioritně je zaměřen na oblast spolupráce s partnerskými regiony kraje.
Číslo dokumentu: 3400-16
Vyvěšeno: 22.11.2016 - 31.12.2017
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(198 KB)

Výzva včetně příloh k podání žádosti o dotaci na sociální službu raná péče a sociální rehabilitace v rámci realizace projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji – III. kolo

Výzva k podání žádosti o dotaci na sociální službu raná péče § 54 a sociální rehabilitace § 70 poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění, v rámci realizace projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji. Výzva je určena pouze pro poskytovatele služby raná péče a sociální rehabilitace zařazených v síti sociálních služeb Pardubického kraje. Výzva je vyhlašovaná v souladu s usnesením Rady Pardubického kraje R/60/16 ze dne 21. 11. 2016.

Další údaje na: https://www.pardubickykraj.cz/rozvoj-socialnich-sluzeb-v-pardubickem-kraji-dotacni-rizeni

Číslo dokumentu: 3398-16
Vyvěšeno: 22.11.2016 - 31.12.2017
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2017

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2017 v oblasti kultury a památkové péče
Číslo dokumentu: 3393-16
Vyvěšeno: 22.11.2016 - 31.12.2017
Vystavil: Odbor školství
Dokument ve formátu PDF(638 KB)

Program podpory sociálních služeb v Pardubickém kraji na rok 2017

V rámci programu Podpory sociálních služeb v Pardubickém kraji na rok 2017 jsou vyhlašovány 4 oblasti podpory: Program 1 (Podpora sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; Program 2 (Podpora aktivit navazujících na služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách); Program 3 (Podpora prorodinných aktivit); Program 4 (Příspěvky na provoz, návratná finanční výpomoc a investiční příspěvky příspěvkovým organizacím zřízeným Pardubickým krajem v oblasti sociálních věcí.
Číslo dokumentu: 3154-16
Vyvěšeno: 17.10.2016 - 25.1.2018
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(5 MB)

Program obnovy venkova – Výzva k předkládání žádostí na rok 2017 - dotační tituly 1-5, 7, 8

otační program je vyhlášen na podporu obcí, svazků obcí, Místních akčních skupin Pardubického na rok 2017.  Příjem žádostí pro dotační tituly 1-5, 7, 8 je od 1. srpna 2016 do 30. září 2016. Další údaje též na webu kraje https://www.pardubickykraj.cz/program-obnovy-venkova
Číslo dokumentu: 2406-16
Vyvěšeno: 29.6.2016 - 31.1.2018
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(10 MB)

Výzva k předkládání žádostí o dotace v roce 2016 – dotační program Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji II.

Program je zaměřen na dílčí podporu budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji. Cílem programu je kvalitativní a kvantitativní rozvoj infrastruktury cestovního ruchu na území Pardubického kraje.

Číslo dokumentu: 1208-16
Vyvěšeno: 6.5.2016 - 31.12.2017
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(322 KB)